รายงานตัวชี้วัด "ความเสียหายจากอุทกภัย (2554-2564)"